ARTA MAI APROAPE DE OAMENI

Expoziţie interactivă, cu și despre femei: http://thewoman.ro/arta-mai-aproape-de-oameni/ – un zâmbet invincibil – arc peste timp.

„Arta este o forță care susține natura umană. Este o sursă constantă de susţinere și încurajare pentru un sine mai bun.”

~ Alain de Botton

O expoziţie-experiment menită să ne arate că orice expresie artistică ne aduce în contact cu o parte a noastră: un gând, o emoţie, o valoare interioară, o amintire, o dorinţă, o speranţă. Privitorii vor avea ocazia să îşi exprime spontan stările şi impresiile pe care le au în faţa lucrărilor.

Expunerea la orice formă de artă ne pune în contact cu propriile valori, ştiute şi neştiute, conştiente sau inconştiente, şi este astfel un vehicul pentru transformare individuală şi socială.

Prinşi în tumultul vieţii cotidiene, considerăm adesea arta ca ceva îndepărtat, o opţiune intangibilă, un moft, un hobby, o pasiune, ceva în care merită să investeşti dacă ai bani, ceva ce vei face cândva când vei avea timp, ceva ce-ţi vei cumpăra când vei avea bani, etc.

Arta este mult mai aproape decât crezi, ea este accesibilă oricui indiferent de vârstă, pregătire, statut social, timp şi spaţiu în general.

Expun: Ligia Cremene, Carmen Diţiu, Mihaela Cîrlugea, Laura Poantă.

Ce au in comun persoanele care expun: sunt femei creative, pentru care exprimarea artistică face parte din viaţa de zi cu zi şi nu este doar un deziderat îndepărtat, amânat pentru cândva. Creativitatea oamenilor se manifestă prin capacitatea de a se exprima pe diferite planuri, în diferite domenii şi în moduri foarte diverse. Dovadă profundă a creativităţii autoarelor este faptul că ele au pregătiri şi activează în domenii care, în viziunea tradiţional-industrialistă, nu sunt legate de artă: inginerie, psihologie, medicină, educaţie. Pentru ele creativitatea nu este un hobby, este un mod de viaţă.

In cadrul conferinţei The Woman, artei i se acordă un spaţiu central, la propriu. In mijlocul zonei expoziţionale, participantele vor putea savura clipe de răgaz în care să fie, pur şi simplu, în faţa unui tablou. Fără crispare, fără presiunea de a înţelege sau explica „ce reprezintă” fiecare lucrare. Doar să privești şi să simți. Să îți dai voie să te conectezi, pentru câteva momente, cu fiecare lucrare în parte şi să-i recepţioneze mesajul, emoţia, starea; şi s-o notezi. Acestea vor fi diferite pentru fiecare privitor dar pot exista şi elemente comune.

„Ce trezeşte în tine acest tablou?” Poate fi linişte, poate fi angoasă, calm sau eliberare, furie, spaimă, dezgust sau entuziasm; claritate, surpriză, forţă, nod în gât, duioşie, speranţă, încredere, apartenenţă, curaj, confirmare, tristeţe, nostalgie, seninătate, bucurie, visare. Toate acestea sunt părţi din tine iar un tablou (orice expresie artistică) ţi le poate activa rezonând cu ele. Sunt valori şi emoţii pe care le trăieşti în viaţa de zi cu zi sau dimpotrivă, le duci lipsa, tânjeşti după ele sau nici măcar nu ai conştientizat cât de rar ai parte de ele.

Invincible smile

Invincible smile

Un zâmbet invincibil – arc peste timp

Advertisements

ART – CLOSER

Interactive exhibition, The Woman Conference, Cluj-Napoca, March 10th, 2016

 „Art is a force that supports human nature. […] Learn to use it for what it’s really meant for: a constant source of support and encouragement for our better selves.”

~ Alain de Botton

This exhibition brings people closer to art, in an interactive way. Caught in the turmoil of everyday life, we often see art as something remote, an intangible option, a fad, a hobby, a passion, something that is worth investing in if you have the money, something that you’ll do once when you have the time, something you’ll buy when you’ll have money, etc.

Art is much closer than you think. It is accessible to everyone regardless of age, background, social status, time and space in general.

The purpose of this experiment-exhibition is to show, once again, that any artistic expression brings us into contact with parts of ourselves: a thought, an emotion, an inner value, a memory, a wish, a hope. The viewers will get the chance to spontaneously express emotions and feelings triggered by the pieces on show.

Exposing ourselves to any art form connects us to our values, known and unknown, conscious and unconscious, and is thus a vehicle for individual and social transformation.

The exhibition features works by:

Ligia Cremene, Carmen Diţiu, Mihaela Cîrlugea, and Laura Poantă.

What do they have in common? They are creative women for whom artistic expression is part of their everyday lives and not just a wish they postpone. People’s creativity is manifested through the ability to express themselves in different fields, in different areas and in very diverse ways. Proof of the profound creativity of the authors is that they have trained and work in areas which, in the traditional-industrialist vision, are not related to art: engineering, psychology, medicine, education. For these women creativity is not a hobby, it is a way of life.

At ’The Woman’ conference, art is given a central space, literally. Participants will be able to take the time to just be in front of a paiting, right in the middle of the exhibition area. Without the pressure to understand or explain “what this artwork represents”. Just looking and feeling. And give yourself permission to connect, for a few moments, with each piece and to receive a message, an emotion, a state. Then write them down, briefly. These will be different for each viewer, but there may be common elements as well.

“What does this picture awake in you?” Is it quietness, is it anxiety, calm or release, anger, fear, disgust or enthusiasm? It may be clarity or surprise, force, tenderness, hope, trust, belonging, courage, confirmation, sadness, nostalgia, serenity, joy, dreaming. All are parts of you, and a picture (any artistic expression) can activate them by resonating with them. These are values ​​and emotions that we live in our everyday lives or, on the contrary, we lack, or crave, or not even realize how seldom we experience them.

Ligia Cremene

Invincible smile


Carmen Diţiu


Mihaela Cîrlugea


 

Laura Poantă

http://thewoman.ro/arta-mai-aproape-de-oameni/